ohne titel 29x29 | georg bochem | rahmen 50x50 | 180,- €