kuh moldau 50x50 | tim hoppe | rahmen 50x50 | 250,- €