kante 29x29 | dorle bahlburg | rahmen 50x50 | 180,- €