taxi I 50x50 | kalle singer | rahmen 50x50 | 250,- €